Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε
  • Η υδροδότηση των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Σπαρτιατών
  • Τη διαχείριση του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων
  • Την διαχείριση του βιολογικού καθαρισμού
  • Την διαχείριση των εγκαταστάσεων ύδρευσης (αντλιοστάσια, δεξαμενές)
  • Την αποκατάσταση βλαβών σε όλα τα δίκτυα
  • Τις υδρομετρήσεις
  • Λειτουργία χημείου
  • Έκδοση λογαριασμών
  • Ενημέρωση πολιτών
  • Παντός είδους εξυπηρέτηση για θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης