Μετρήσεις PDF Εκτύπωση E-mail

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται κάθε τρίμηνο από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Ο ιδιοκτήτης της παροχής υποχρεούται να διατηρεί την εγκατάσταση του υδρομέτρου πάντοτε καθαρή και εμφανή από τυχόν κάλυψή του με χώματα ή άλλα υλικά, ώστε ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να μπορεί να παίρνει ενδείξεις. Επίσης, πρέπει ο ιδιοκτήτης να φροντίσει για τη μεταφορά του υδρομέτρου σε θέση εκτός του ακινήτου ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση για την λήψη των ενδείξεων.

Εάν κατά τη διάρκεια λήψης των ενδείξεων διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο είναι κατεστραμμένο ή στάσιμο τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. χρεώνει τα κ.μ. ύδατος της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους και σας καλεί να το αντικαταστήσετε.