Υδρόμετρα - Διαρροές PDF Εκτύπωση E-mail

 

Ο ιδιοκτήτης της παροχής υποχρεούται να διατηρεί την εγκατάσταση του υδρομέτρου πάντοτε καθαρή και εμφανή από τυχόν κάλυψή του με χώματα ή άλλα υλικά, ώστε ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να μπορεί να παίρνει ενδείξεις. Επίσης, πρέπει ο ιδιοκτήτης να φροντίσει για τη μεταφορά του υδρομέτρου σε θέση εκτός του ακινήτου ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση για την λήψη των ενδείξεων.

Εάν κατά τη διάρκεια λήψης των ενδείξεων διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο είναι κατεστραμμένο ή στάσιμο τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. χρεώνει τα κ.μ. ύδατος της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους και σας καλεί να το αντικαταστήσετε.

Το υδρόμετρο πρέπει να ελέγχεται τακτικά για την αποφυγή υπερβολικών χρεώσεων λόγω διαρροών. Αφού κλείσετε όλες τις βρύσες ελέγξτε αν κινούνται οι δείκτες του υδρομέτρου, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει διαρροή στο εσωτερικό δίκτυο και πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως ο υδραυλικός σας για την αποκατάσταση και να ενημερώσετε άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι σε βάρος όλων μας.

Η διαρροή του υδρομέτρου μετά το υδρόμετρο, δηλαδή την ιδιοκτησία του υδρολήπτη δεν συνεπάγεται και την μείωση του λογαριασμού κατανάλωσης, γιατί η ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά το υδρόμετρο βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

Αν από ένα υδρόμετρο υδρεύονται περισσότερα από ένα διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λ.π. θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να φροντίσει να τοποθετηθούν χωριστά υδρόμετρα.