Έργα και Προμήθειες

Το 2018 η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης έχει εντάξει τα κάτωθι έργα & προμήθειες προς εκτέλεση :

 1. «Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών», προϋπολογισμού 1.132.368,00 €.

                ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει την:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Απομακρυσμένου Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του εξωτερικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών. Μέσω των σταθμών αυτών θα αυξηθούν οι σταθμοί παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το κατασπαταλούμενο νερό. Επίσης μέσω των σταθμών αυτών θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Οκτώ (8) Σταθμών Εσωτερικού Δικτύου (Σ.Ε.Δ.) για την διαχείριση της πίεσης και την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του εσωτερικού δικτύου της πόλης της Σπάρτης. Μέσω των σταθμών αυτών θα αυξηθούν οι σταθμοί παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου της πόλης της Σπάρτης και θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού.
 • Προμήθεια, Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για τον έλεγχο και το σημειακό εντοπισμό των διαρροών στο δίκτυο αποτελούμενο από διατάξεις προγραμματισμού PLC και Data Logger (2 τμχ), Διάταξη ψηφιακού συσχετισμού (1 τμχ), διάταξη ακουστικού εντοπισμού διαρροών (1 τμχ) και τηλεμετρικών διατάξεων ανίχνευσης διαρροών με επικοινωνιακό εξοπλισμό (30 τμχ)
 • Επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και προσθήκες εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και την ενσωμάτωση σε αυτών και σε ενιαία βάση των σημάτων από τους νέους σταθμούς.
 • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
 • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3 μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.
 •  «Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης», προϋπολογισμού 345.000,00 €

        ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει την:

Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Αγίας Ειρήνης συνολικού μήκους 4.360 m εκ των οποίων 2.433μ είναι ο κεντρικός αγωγός επί του επαρχιακού δρόμου μέχρι το κατάντη άκρο του οικισμού, τα 51μ είναι ο τροφοδοτικός αγωγός της δεξαμενής και τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντες αγωγοί του εσωτερικού δικτύου. Περιλαμβάνεται επίσης αντικατάσταση των ιδιωτικών συνδέσεων καθώς και πλήρη απομόνωση του παλαιού δικτύου όταν ολοκληρωθεί το νέο.

 • «Έργα ύδρευσης στο Δήμο Σπάρτης», προϋπολογισμού 3.000.000,00 €

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά:

α) βελτίωση του έργου υδροληψίας στις πηγές της Τρύπης, β) αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς του νερού από τις πηγές προς την υφιστάμενη δεξαμενή Σπάρτης μήκους 8.650 μ, γ) βελτίωση στις τοπικές υδροδοτήσεις ενδιάμεσων δεξαμενών, δ) τοποθέτηση συστήματος τελελέγχου του υδραγωγείου και στις τοπικές υδροδοτήσεις ενδιάμεσων δεξαμενών, ε) νέους αγωγούς του υδραγωγείου Μυστρά μήκους 7.780 m και αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης καθώς και αυτοματοποίηση λειτουργίας της σε σχέση με τη στάθμη νερού της νέας δεξαμενής, στ) νέους αγωγούς του δικτύου στην Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς μήκους 4.230 m. Επίσης προβλέπεται η παρακολούθηση της λειτουργίας του υδραγωγείου Καλυβίων Σοχάς, με εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και νέου συγκροτήματος χλωριωτή.

Ενώ τα κάτωθι έργα έχουν υποβληθεί για ένταξη :

 1. «Έργα συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Σπάρτης», προϋπολογισμού 2.200.000,00 €
 2. «Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ. Καρυών, προϋπολογισμού 680.000,00 ευρώ με (0%) ΦΠΑ, αρ. μελέτης 34/2018», Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται η δαπάνη ΟΚΩ 20.000,00 ευρώ και η μη επιλέξιμη δαπάνη των ιδιωτικών συνδέσεων ποσού 54.000,00 ευρώ.
 3. «Μικρός Βιολογικός Καθαρισμός στην Τ.Κ. Καρυών, προϋπολογισμού 605.120,00 ευρώ με ΦΠΑ (24%), αρ. μελέτης 35/2018». Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται η δαπάνη ΟΚΩ ΔΕΗ 10.000 ευρώ, ΟΚΩ ΝΕΡΟ 20.000 ευρώ, ΟΚΩ ΟΤΕ 10.000 ευρώ καθώς και η δαπάνη του μη επιλέξιμου ΦΠΑ 117.120,00 ευρώ.
 4. «Κατασκευή αποχ/κών αγωγών οικισμών Αφυσού, Κλαδά, Κοκκινόραχη, Συκαρακίου και πόλης της Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 920.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αρ. μελέτης 36/2018». Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται η δαπάνη ΔΕΗ 10.000,00 ευρώ, η δαπάνη της αρχαιολογίας 30.000,00 ευρώ καθώς και η μη επιλέξιμη δαπάνη των ιδιωτικών συνδέσεων ποσού 48.000,00 ευρώ.