Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Περιβολίων