Βιολογικός Καθαρισμός

Στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Σπάρτης καταλήγουν περίπου 4.100,00 μ³/ημέρα λύματα από τις περίπου 3.660 συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης, οι οποίες αντιστοιχούν σε 9.798 διαμερίσματα-οικίες. Στις εγκαταστάσεις σήμερα γίνεται τριτοβάθμια επεξεργασία για αφαίρεση αιωρούμενων στερεών και φωσφόρου. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι χωρίς προβλήματα και το εξερχόμενο προϊόν τηρεί την κοινοτική οδηγία 91/271 καθώς επίσης και τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν χορηγηθεί σχετικά για την μονάδα.