Οι μετρήσεις θα γίνονται ανά εξάμηνο και στο τρίμηνο ο λογαριασμός θα είναι έναντι.

 

019 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 021 ΓΚΟΡΙΤΣΑ, 022 ΖΑΓΑΝΑ, 023 ΚΑΛΛΟΝΗ, 024 ΚΕΦΑΛΑ, 025 ΠΛΑΤΑΝΑ, 027 ΣΚΟΥΡΑ, 028 ΧΡΥΣΑΦΑ

ΠΑΓΙΟ 60,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0-25 0,20
25-70 0,30
70-100 0,50
100-140 1,00
140-200 1,50
200-300 2,00
300 & άνω 3,00

 

020 ΑΓΡΙΑΝΟΙ, 026 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ,

ΠΑΓΙΟ 40,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0-25 0,10
25-70 0,20
70-100 0,50
100-140 0,70
140-200 1,30
200-300 2,00
300 & άνω 3,00

 

 

 

Αρχαιολογικός χώροι – Μουσεία

ΠΑΓΙΟ 30,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 -500 0,50
500 & άνω 0,75

 

Σχολικά συγκροτήματα

ΠΑΓΙΟ 30,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 -500 0,50
500 & άνω 0,75

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Επαγγελματική Χρήση (ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, εργοστασιακές επιχειρήσεις, ελαιοτριβεία, ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία, σταυλικές εγκαταστάσεις, πλυντήρια αυτοκινήτων, ΣΕΑ, κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι, εκκλησίες)

ΠΑΓΙΟ 30,00 €
Κλίμακες Ευρώ/m³
0 – 300 0,60
300 – 600 0,90
600 & άνω 2,00

 

Πάγιο τέλος ομβρίων 4,00 €/έτος

Όλα τα ανωτέρω επιβαρύνονται από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

ΓΦΓΦΓΦ