ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

H Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ , αρ. μελέτης 46/2022», με Α/Α  173905  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ