Δραστηριότητες Δ.Ε.Υ.Α.Σ

Συνοπτικά οι δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περιλαμβάνουν:

1. Η υδροδότηση των δημοτικών ενοτήτων τυ Δήμου Σπάρτη

  • Δ.Ε ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ = 12826 υδρόμετρα αντίστοιχα
  • Δ.Ε ΠΕΛΛΑΝΑΣ = 2484 υδρόμετρα αντίστοιχα
  • Δ.Ε ΦΑΡΙΔΟΣ = 2680 υδρόμετρα αντίστοιχα
  • Δ.Ε ΘΕΡΑΠΝΩΝ = 2012 υδρόμετρα αντίστοιχα
  • Δ.Ε ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ = 1662 υδρόμετρα αντίστοιχα
  • Δ.Ε ΚΑΡΥΩΝ = 391 υδρόμετρα αντίστοιχα

2 Την διαχείριση του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ομβρίων

3 Την διαχείριση του βιολογικού καθαρισμού

4 Την διαχείριση των εγκαταστάσεων ύδρευσης

5 Την αποκατάσταση βλαβών σε όλα τα δίκτυα

6 Τις υδρομετρήσεις

7 Λειτουργία χημείου