ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.772.730,00€ υπόβαλλε προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης η ΔΕΥΑ Σπάρτης.

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν ώριμες  μελέτες για ένταξη έργων ως κάτωθι:

  1. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ», προϋπολογισμού 790.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 41/2022.
  2. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΥΚΛΩΝ (ΒΑΦΕΙΟ, ΡΙΖΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ) & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ», προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 39/2022.
  3. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΝΑΣ, ΣΠΑΡΤΙΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΥΜΟΥΣΤΑΣ», προϋπολογισμού 660.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 40/2022.
  4. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΑΔΑ», προϋπολογισμού 3.200.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 42/2022.
  5. «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών για τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών, προϋπολογισμού» 5.427.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 43/2022.
  6. «Αρχαιολογικές έρευνες για το έργο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ», προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ
  7. «Αρχαιολογικές έρευνες για το έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΥΚΛΩΝ (ΒΑΦΕΙΟ, ΡΙΖΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ) & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ», προϋπολογισμού 45.650,00 ευρώ.
  8. «Αρχαιολογικές έρευνες για το έργο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΝΑΣ, ΣΠΑΡΤΙΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΥΜΟΥΣΤΑΣ», προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ
  9. «Αρχαιολογικές έρευνες για το έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΑΔΑ», προϋπολογισμού 160.000,00ευρώ»

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.