Η εταιρεία

         Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) είναι μια από τις πρώτες επιχειρήσεις, που συστήθηκαν σε εφαρμογή του Νόμου 1069/80, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, το  Προεδρικό Διάταγμα 129 στις 6-2-1982, που δημοσιεύτηκε στο υπ’αρ.20 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  της 24ης Φεβρουαρίου 1982.


Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή –μη κερδοσκοπικό- χαρακτήρα, που σκοπό έχει: «Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής Σπάρτης», όπως ορίζει ο Νόμος 1069/80.


Διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από πέντε (5) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, δύο (2) εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και συγκεκριμένα έναν (1) του Εμπορικού Συλλόγου και έναν (1) του Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Λακωνίας, δύο (2) δημότες που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης  και έναν (1) εκπρόσωπο των Εργαζομένων της επιχείρησης.