ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΥΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες καθαριότητας κτηρίων ΔΕΥΑΣ»  προϋπολογισμού 3.600,00 € με ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών της.  Επίσης για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. Α/218/25-05-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και  η υπ’ αριθ.  73/29-5-2020 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ (Ω3Γ7ΟΡΥΛ-Ζ2Ψ).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά (έντυπο παραλαμβάνεται από την γραμματεία της ΔΕΥΑΣ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 10/06/2020 και ώρα 14:00 στο γραφείο της ΔΕΥΑΣ. (Γκορτσολόγου 60).            

Εκ της ΔΕΥΑΣ