ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

Το 1992 στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στη Βραζιλία, καθιερώθηκε επισήμως η 22α  Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Το νερό αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου και όμως πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό, ενώ 1,1 δισεκατομμύρια περίπου καταναλώνουν ακατάλληλο νερό. Σχεδόν το 1/5 των παιδιών του κόσμου στερούνται ακόμη και την ελάχιστη ποσότητα καθαρού νερού που χρειάζονται για να ζήσουν και 10 φορές περισσότεροι άνθρωποι, από αυτούς που σκοτώνονται κάθε χρόνο σε πολέμους, πεθαίνουν από ασθένειες σχετιζόμενες με μολυσμένα ύδατα.

Η έλλειψη του νερού αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο διαμορφώθηκε λόγω της υπερκατανάλωσής του, της έλλειψης των σωστών πρακτικών διαχείρισής του και τη ρύπανση των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων. Το ζήτημα του νερού όμως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα ως ένα τεχνικό ζήτημα αλλά σε συνδυασμό με ευρύτερες αναπτυξιακές επιλογές και οικονομικές, περιφερειακές, χωροταξικές και κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες τις καθορίζουν.

Στη Χώρα μας, παρότι πολλοί δείκτες υποδηλώνουν μία σταθερότητα, ή ακόμη και μείωση της πίεσης στους υδατίνους πόρους σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν σημαντικές χωρικές και χρονικές διαφορές, καθώς και ανησυχητικές τοπικές καταστάσεις όπως: οι υπερβολικές απολήψεις υδάτων που απειλούν την βιωσιμότητα σημαντικού αριθμού υδροφόρων οριζόντων και έχουν ως αποτέλεσμα την αλμύρωση των υδροφόρων οριζόντων μέσω της εισροής θαλασσίου ύδατος που δημιουργεί κρίσιμες καταστάσεις σε πολλές παραλιακές ζώνες της χώρας. Η μείωση της παροχής των υδατίνων ρευμάτων, η οποία είναι αποτέλεσμα υπερβολικών απολήψεων που οδήγησε στην οικολογική υποβάθμιση ορισμένων ποταμιών. Συχνά τα προβλήματα ποσότητας του νερού επιδεινώνουν υφιστάμενα προβλήματα ποιότητας και ρύπανσης των υδάτων. Ο αριθμός των ποταμών με βαριά ρύπανση έχει μειωθεί την τελευταία 20ετία. Ωστόσο, η βελτίωση της ποιότητας παρατηρείται κυρίως σε μεγάλους ποταμούς ενώ προβληματική παραμένει και η ρύπανση από διάχυτες πηγές στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων στα ποταμιά παραμένουν υψηλές, με αποτέλεσμα τον ευτροφισμό πολλών παραλίων ζωνών.

Με την κατάρτιση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών ∆ιαμερισμάτων της χώρας η Ελλάδα ολοκλήρωσε την εφαρμογή των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά). Η διαδικασία διαβούλευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ άρχισε το 2011 και ολοκληρώθηκε το 2015.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού με συνεχείς μετρήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών και την αναβάθμιση των υποδομών της. Στα πλαίσια αυτά θα θέλαμε και οι συμπολίτες μας να συμμετέχουν ενεργά τόσο στην διαφύλαξη της ποιότητας εν γένει του Περιβάλλοντος όσο και στην σωστή διαχείριση του παρεχόμενου νερού. Ας μην ξεχνάμε «προσέχουμε για να έχουμε!!!».

Από την Δ.Ε.Υ.Α. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Σ./ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ