Πληροφορίες – Συμβουλές

 • Ο υδρολήπτης σε περίπτωση αμφισβήτησης κατανάλωσης υποχρεούται να προσέλθει στην επιχείρηση εντός της προθεσμίας εξόφλησης των λογαριασμών. Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας υποχρεούται στη καταβολή του ποσού του πιο πάνω λογαριασμού.
 • Όταν ο καταναλωτής φεύγει για διακοπές ή λείψει για οποιοδήποτε λόγο αρκετό διάστημα, μην ξεχνά να κλείνει την παροχή νερού.  Μια διαρροή μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο ακίνητό του και «φούσκωμα» του λογαριασμού.
 • Αυτός που κάνει παράνομη σύνδεση της οικοδομής του με το δίκτυο ύδρευσης εκτός των ποινικών ευθυνών υπόκειται και στην καταβολή δικαιώματος συνδέσεων τετραπλάσιο αυτού  που έχει καθοριστεί, ή δε κατανάλωση νερού σε περίπτωση που δεν υπάρχει υδρομετρητής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η διακοπή της παροχής υδροδότησης είναι υποχρεωτική από την Επιχείρηση μετά την καθορισμένη ημερομηνία εξόφλησης. Έτσι ο καταναλωτής αποφεύγει την διακοπή νερού αλλά και τα τέλη επανασύνδεσης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβατε τον λογαριασμό ζητείστε από το ταμείο να σας εκδοθεί αντίγραφο.
 • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να φροντίζουν ώστε οι ενοικιαστές τους να εξοφλούν τους λογαριασμούς ύδρευσης/αποχέτευσης πριν εκείνοι αποχωρήσουν από το ακίνητο. Και τούτο διότι βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης, τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο και υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι ο ιδιοκτήτης.

Υδρόμετρα – Διαρροές

 • Ο ιδιοκτήτης της παροχής υποχρεούται να διατηρεί την εγκατάσταση του υδρομέτρου πάντοτε καθαρή και εμφανή από τυχόν κάλυψή του με χώματα ή άλλα υλικά, ώστε ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να μπορεί να παίρνει ενδείξεις. Επίσης, πρέπει ο ιδιοκτήτης να φροντίσει για τη μεταφορά του υδρομέτρου σε θέση εκτός του ακινήτου ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση για την λήψη των ενδείξεων.
 • Εάν κατά τη διάρκεια λήψης των ενδείξεων διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο είναι κατεστραμμένο ή στάσιμο τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. χρεώνει τα κ.μ. ύδατος της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους και σας καλεί να το αντικαταστήσετε.
 • Το υδρόμετρο πρέπει να ελέγχεται τακτικά για την αποφυγή υπερβολικών χρεώσεων λόγω διαρροών. Αφού κλείσετε όλες τις βρύσες ελέγξτε αν κινούνται οι δείκτες του υδρομέτρου, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει διαρροή στο εσωτερικό δίκτυο και πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως ο υδραυλικός σας για την αποκατάσταση και να ενημερώσετε άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι σε βάρος όλων μας.
 • Η διαρροή του υδρομέτρου μετά το υδρόμετρο, δηλαδή την ιδιοκτησία του υδρολήπτη δεν συνεπάγεται και την μείωση του λογαριασμού κατανάλωσης, γιατί η ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά το υδρόμετρο βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.
 • Αν από ένα υδρόμετρο υδρεύονται περισσότερα από ένα διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λ.π. θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να φροντίσει να τοποθετηθούν χωριστά υδρόμετρα.

Υδρόμετρα – Τοποθέτηση και Μετρήσεις

 • Σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αναλαμβάνει αποκλειστικά, και μόνο αυτή, την τοποθέτηση της νέας παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης. Από τον κεντρικό αγωγό έως το υδρόμετρο δεν επιτρέπεται να παρέμβει κανένας υδραυλικός, παρά μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοί της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση βλάβης ή εμπλοκής του υδρομέτρου, οπότε πρέπει ο ιδιοκτήτης να το δηλώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ., το συνεργείο της οποίας θα αναλάβει τον καθαρισμό ή την αλλαγή του.
  Ο ιδιοκτήτης της παροχής υποχρεούται να διατηρεί την εγκατάσταση του υδρομέτρου πάντοτε καθαρή και εμφανή από τυχόν κάλυψή του με χώματα ή άλλα υλικά, ώστε ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να μπορεί να παίρνει ενδείξεις. Επίσης, πρέπει ο ιδιοκτήτης να φροντίσει για τη μεταφορά του υδρομέτρου σε θέση εκτός του ακινήτου ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση για την λήψη των ενδείξεων.

ΓΦΓΦΓΦ