Προμήθεια εντύπων και φακέλων έκδοσης λογαριασμών

Η ΔΕΥΑ Σπάρτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια εντύπων και φακέλων έκδοσης λογαριασμών|.  Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. Α/460/3-8-2021  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Επίσης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 170/2-8-2021 απόφαση του ΔΣ. Της ΔΕΥΑΣ  ( ΑΔΑ 6ΟΦ5ΟΡΥΛ-Β0Ε)

Παρακαλούμε όπως μέχρι τις 13/08/2021 να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)