ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 37/2022 ΜΕΛΕΤΗ

Η ΔΕΥΑ Σπάρτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια εντύπων και φακέλων έκδοσης λογαριασμών| 37/2022 μελέτη (ΚΗΜΔΗΣ 22REQ011267607).  Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. Α/486/20-09-2022  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Επίσης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 189/26-09-2022 απόφαση του ΔΣ. Της ΔΕΥΑΣ  ( ΑΔΑ 6Τ64ΟΡΥΛ-9ΟΩ)

Παρακαλούμε όπως μέχρι τις 20-10-2022 να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Συνημμένα : Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ