Προσωπικό – Εξοπλισμός

Το προσωπικό της Εταιρία απαρτίζεται από:

 • Δέκα (10) διοικητικούς εργαζόμενους (Δ/ντης , Λογιστής , Ταμίες , Γραμματείς κ.α.
 • Τρεις (3) καταμετρητές
 • Τρεις (3) Πολιτικούς μηχανικούς
 • Ένας (1) εργοδηγός
 • Ένας (1) Χημικός
 • Τρείς (3) Υδραυλικούς
 • Δέκα (10) εργάτες

Ο εξοπλισμός της εταιρίας είναι

 • Δύο βυτιοφόρα αποφρακτικά οχήματα
 • Ένα φορτηγό αυτοκίνητο
 • Μία εκμισθωμένη τσάπα (JCB)
 • Τέσσερα οχήματα , δύο με καρότσα (ανοικτές κλούβες) , ένα με κλειστή καρότσα και ένα επιβατικό για τις ανάγκες του προσωπικού
 • Αντλίες
 • Υδραυλικά εξαρτήματα και εργαλεία
 • Σωληνώσεις
 • Ενοικιαζόμενα γραφεία για το διοικητικό προσωπικό και ιδιόκτητα γραφεία για το χημείο και το εργατοτεχνικό προσωπικό
 • Η/Υ και λοιπός εξοπλισμός