ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Συνδημότες ,

Τα κοινωνικά αγαθά που παράγει η ΔΕΥΑΣ, όπως είναι το νερό ύδρευσης, η διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και η αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου απορροής των όμβριων υδάτων στον οικιστικό χώρο του Δήμου , έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και απαιτούν πρωταρχικά, την λειτουργική και οικονομική βιωσιμότητα της Δημοτικής Επιχείρησης .

Προκειμένου να αναταχθεί η διαχρονική παθογένεια της εισπραξημότητας  των οφειλών προς την ΔΕΥΑΣ από τους χρήστες των υπηρεσιών και αγαθών, να αποφευχθεί  η επιβολή οικονομικών κυρώσεων και επιβαρύνσεων ,αλλά και να εμπεδωθεί το περί δικαίου αίσθημα στους Δημότες καταναλωτές, η Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ ενημερώνει τους οφειλέτες πελάτες της, να προσέλθουν το ταχύτερων δυνατόν και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31-12-2019 σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 145 Α΄)  άρθρο 6 να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Σε διαφορετική περίπτωση η ΔΕΥΑΣ είναι υποχρεωμένη να προβεί στην αποστολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο Ταμείο και να διακόψει την παροχή ύδρευσης , επιβάλλοντας τις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις .   

ΕΚ της ΔΕΥΑΣ