1. Αίτηση διακοπής που παρέχεται από την υπηρεσία.
  2. Προσέλευση του ίδιου του συμβαλλόμενου (ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν πρόσωπο) με τον τελευταίο λογαριασμό εξοφλημένο και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου με τα παραπάνω και επιπλέον τον τίτλο ιδιοκτησίας.
  4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο ένας εκ των ιδιοκτητών με τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον εξουσιοδότηση των υπολοίπων.

ΓΦΓΦΓΦ