1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα.
  3. Τίτλο κυριότητας οικοπέδου και μισθωτήριο συμβόλαιο, ή πράξη τακτοποίησης αν πρόκειται για προσκυρούμενο τμήμα οικοπέδου.
  4. Αστυνομική ταυτότητα.
  5. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
  6. Τηλέφωνο & e-mail.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση του ποσού καταβολής και συμφωνεί με αυτό.

ΓΦΓΦΓΦ