Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων υδροληψίας που έχει σαν συνέπεια την αλλαγή του ονόματος του καταναλωτή πραγματοποιείται :

 • Με υπογραφή κοινής Δηλώσεως στα γραφεία της Επιχείρησης.
 • Με συμβολαιογραφική πράξη .
 • Με δικαστική απόφαση, η οποία προσδιορίζει τους κληρονόμους.
 • Με τη μεταβίβαση του ακινήτου βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως έστω και χωρίς ειδική μνεία μεταβιβάσεως των δικαιωμάτων υδροληψίας.
 • Με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση, περί εκχωρήσεως των δικαιωμάτων υδροληψίας του ακινήτου που μεταβιβάστηκε.
 • Με υπογραφή κοινής δηλώσεως μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του εκπροσώπου του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ όταν πρόκειται για μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας στο δημόσιο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση που παρέχεται από την υπηρεσία.
 2. Τελευταία απόδειξη εξοφλημένη.
 3. Αστυνομική ταυτότητα.
 4. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
 5. Τηλέφωνο & e-mail.

ΓΦΓΦΓΦ