1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
  2. Βεβαίωση του εργολάβου ότι έχει προβεί σε υδροδότηση της οικοδομής έχοντας καταβάλλει τα σχετικά τέλη όπου θα επισυνάπτει κάτοψη και μια τομή που θα περνά από το χώρο των υδρομέτρων καθώς και σχέδιο διάταξης των υδρομέτρων.
  3. Αστυνομική ταυτότητα.
  4. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
  5. Τηλέφωνο & e-mail.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη – Εγκατάσταση Υδραυλικού.

ΓΦΓΦΓΦ