1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδείας από την πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη : «Για υδροδότηση» για το νέο κτίριο ή την νομιμοποίηση παλαιού.
  3. Ένα τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου που συνοδεύει την άδεια που να δείχνει τη θέση του κτίσματος.
  4. Δύο κατόψεις του κτιρίου και μία τομή που περνά από την θέση του υδρομέτρου.
  5. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης).
  6. Αστυνομική ταυτότητα.
  7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
  8. Τηλέφωνο & e-mail.
  9. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη – Εγκατάσταση Υδραυλικού.

ΓΦΓΦΓΦ