Τοποθέτηση Νέας Δεξαμενής Υδρευσης

Τοποθέτηση νέας δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Βασιλικής της Δ.Ε. Φάριδας”