6.204.000,00 € στη ΔΕΥΑ Σπάρτης από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Σπάρτης

6.204.000,00 € στη ΔΕΥΑ Σπάρτης από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την αναβάθμιση της ΕΕΛ

Με την υπ’ αρ. 23372/2020/29-06-2022 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», έργο της ΔΕΥΑ Σπάρτης συνολικού προϋπολογισμού 6.204.000,00 €.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ένταξη αυτού του πραγματικά σημαντικού έργου της ΔΕΥΑ Σπάρτης καθώς θα προσφέρει τη δυνατότητα να συνδεθούν τα δίκτυα αποχέτευσης και άλλων Τοπικών Κοινοτήτων και θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας.

Ειδικότερα, η ένταξη αφορά το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση – επέκταση και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης της ΕΕΛ Σπάρτης», η προμελέτη του οποίου συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2020 από την υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ. Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται η κατασκευή νέων δεξαμενών, η προσθήκη νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, η αντικατάσταση του υπάρχοντος, και ο εκσυγχρονισμός του μεγαλύτερου μέρους του ενεργοβόρου χαμηλής απόδοσης Η/Μ εξοπλισμού που αφορά σε κατανάλωση ενέργειας καθώς επίσης και η αντικατάσταση συναφούς εξοπλισμού, όπως μετρητών, αυτοματισμών, σωληνώσεων αλλά και βοηθητικού εξοπλισμού.

Όλα τα παραπάνω θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην αποδοτικότερη λειτουργία της ΕΕΛ για τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον.

Επιπλέον προβλέπεται η αναβάθμιση και η επέκταση των αυτοματισμών λειτουργίας καθώς και του συστήματος τηλεμετρικού ελέγχου σε συνδυασμό με επαρκή μετρητικό εξοπλισμό για συνεχείς online μετρήσεις.

Το έργο διατηρεί τα περισσότερα υφιστάμενα δομικά έργα και εγκαταστάσεις της ΕΕΛ τις οποίες όμως αναβαθμίζει λειτουργικά και ενεργειακά με εργασίες αποκατάστασης και επισκευών.

Ακόμη προβλέπονται και νέα έργα Π.Μ. καθώς και η προσθήκη νέου Η/Μ εξοπλισμού για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας τόσο της μονάδας όσο και των αντλιοστασίων αποχέτευσης.

Προβλέπεται επιπρόσθετα και η αντικατάσταση μέρους του υπάρχοντος εξοπλισμού με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης καθώς και η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού στον ευρύτερο χώρο της ΕΕΛ, ισχύος 100 kWp. Επιτυγχάνεται έτσι πέραν της βελτιστοποίησης της λειτουργίας της ΕΕΛ και μείωση της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας κατά 498.350,60 KWh, δηλαδή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της μονάδας σε περίπου 23% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Το έργο προτάθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας : «Περιβάλλον» με τίτλο : «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» με την υπ. αρ. 4668/21-12-2020 αίτησή μας.

Καθημερινός στόχος της ΔΕΥΑ Σπάρτης αποτελεί η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με το χαμηλότερο κόστος, η συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής προς όφελος χιλιάδων οικογενειών και η ενίσχυση του ρόλου της Δημοτικής Επιχείρησης.

Αποδεικνύουμε με έργα ότι η αναπτυξιακή δυναμική που έχει αποκτήσει η ΔΕΥΑ Σπάρτης, η οποία πηγάζει εξάλλου από όλα τα στελέχη της Επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα, συμπαρασύρει προς τη θετική κατεύθυνση ολόκληρο το Δήμο.

Για τη ΔΕΥΑΣ

Η Πρόεδρος

 Γεωργία Δεδεδήμου