ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η ΔΕΥΑ Σπάρτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια εντύπων και φακέλων έκδοσης λογαριασμών| 37/2022 μελέτη (ΚΗΜΔΗΣ 22REQ011267607).  Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. Α/486/20-09-2022  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Επίσης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 189/26-09-2022 απόφαση του ΔΣ. Της ΔΕΥΑΣ  ( ΑΔΑ 6Τ64ΟΡΥΛ-9ΟΩ) Παρακαλούμε όπως μέχρι τις 20-10-2022 να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο . Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων […]

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

H Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ , αρ. μελέτης 46/2022», με Α/Α  173905  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσίες καθαριότητας κτηρίων ΔΕΥΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες καθαριότητας κτηρίων ΔΕΥΑΣ»  προϋπολογισμού 3.600,00 € με ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών της.  Επίσης για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. Α/406/09-08-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και  η υπ’ αριθ.  146/10-08-2022 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ (ΨΗ77ΟΡΥΛ-2ΩΦ). Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη  18/08/2022 και ώρα 14:00 […]

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 61/2021 ΜΕΛΕΤΗ Ανακοίνωση_Προσφορές 61_2021_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΑΓΩΓΟΥ_ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 61_2021_Προϋπολογισμός 7-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Παντανάσσης

Διαβάστε Περισσότερα