Υπηρεσίες καθαριότητας κτηρίων ΔΕΥΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες καθαριότητας κτηρίων ΔΕΥΑΣ»  προϋπολογισμού 3.600,00 € με ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών της.  Επίσης για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. Α/406/09-08-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και  η υπ’ αριθ.  146/10-08-2022 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ (ΨΗ77ΟΡΥΛ-2ΩΦ). Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη  18/08/2022 και ώρα 14:00 […]

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 61/2021 ΜΕΛΕΤΗ Ανακοίνωση_Προσφορές 61_2021_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΑΓΩΓΟΥ_ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 61_2021_Προϋπολογισμός 7-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Παντανάσσης

Διαβάστε Περισσότερα