Η Οριστική μελέτη αφορά στην συμπλήρωση και επικαιροποίηση κατά τμήματα της υπάρχουσας μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη Αποχετευτικών Έργων Πόλεως Σπάρτης» με στόχο την ωρίμανση του έργου  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας τη Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης. Το έργο αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Σπάρτης και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων κατακλίσεων από όμβρια νερά σε ορισμένες περιοχές και δρόμους της πόλης.

Το δίκτυο των ομβρίων αποτελείται από 3 κύριους αγωγούς με ορισμένους τοπικούς κλάδους αυτών. Το συνολικό μήκος των αγωγών ομβρίων με τους κλάδους αυτών ανέρχεται σε 2.840 μ.

Οι αγωγοί θα συλλέγουν τα όμβρια από κατάλληλα σημεία μέσω φρεατίων υδροσυλλογής που τοποθετούνται εκατέρωθεν του δρόμου στα ρείθρα των δρόμων ή μέσω διαμηκών εγκάρσιων εσχαρών που τοποθετούνται σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος.

Προϋπολογισμός μελέτης : 2.00.000,00 €.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» μέσω επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ως εξής : κατά 75% από πόρους της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ.