H μελέτη που αφορά Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλέλεγχος/τηλεχειρισμός) στο υφιστάμενο δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, τη μείωση των διαρροών, την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενώ απαιτείται και ιδιαίτερη μέριμνα για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού.

Ο σκοπός της ΔΕΥΑΣ με την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλελέγχου/ τηλεχειρισμού είναι η περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σπάρτης αλλά και του ελέγχου πίεσης παροχής και ποιότητας του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών.

Με την επέκταση του συστήματος βασικοί στόχοι της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης είναι:

 • Να εξασφαλίζει τις ποσότητες εκείνες νερού που είναι ανά πάσα στιγµή ικανές να καλύπτουν το ζητούμενο επίπεδο κατανάλωσης, υπολογίζοντας και τη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης τους θερινούς μήνες ή τις περιόδους αιχμής.
 • Να παρέχει την αδιάκοπη τροφοδοσία νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας, µέσα από ένα δίκτυο διανοµής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων κατοικιών στην περιοχή ευθύνης.
 • Να διασφαλίζει τον απαιτούμενο έλεγχο Ποιότητας του παραγόμενου και καταναλώμενου νερού.
 • Να μειώσει δραστικά τα λειτουργικά της έξοδα μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού.
 • Να εξυπηρετεί τους καταναλωτές άµεσα και αποτελεσµατικά.
 • Να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα του κατασπαταλούμενου νερού που διαρρέει καθώς στις περιοχές που εστιάζει η παρούσα μελέτη παρατηρείται μεγάλο ποσοστό διαρροών και μη τιμολογούμενου νερού.
 • Να μειώσει την άσκοπα καταναλισκόμενη ενέργεια που απαιτεί η σημερινή λειτουργία του δικτύου.
 • Να μπορέσει να υιοθετήσει μια δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία.
 • Να σχεδιάζει την µελλοντική ανάπτυξη του συστήµατος.
 • Να εξασφαλίζει τα παραπάνω µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο και χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών καθώς η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό που το κόστος απόκτησής του δε θα μετακυληθεί στους χρήστες του δικτύου (τελικούς καταναλωτές).

Η επίτευξη της παραπάνω ορθολογικής διαχείρισης στηρίζεται στην εξασφάλιση του υδατικού ισοζυγίου μεταξύ του προσφερόμενου (παραγόμενου) και τιμολογούμενου νερού στις παροχές των καταναλωτών.

Ο «δείκτης» αυτός είναι εξαιρετικά κρίσιμος, λόγω του αυξημένου ποσοστού που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή οι απώλειες του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης, με σημαντικές συνέπειες, εκτός των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στα οικονομικά της επιχείρησης.

Η πράξη είναι συναφής με την κατηγορία μέτρων ΟM05 (κωδικός ΟΜ05-4) για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης νερού (ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, GR03) και συγκεκριμένα με τις δράσεις εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ – Έλεγχοι διαρροών.

Η πράξη συμβάλει στην άρση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας (ΕΣΠΑ 2014-2020), στον τομέα υδατικών πόρων σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική για το νερό που θα παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την αποδοτική χρήση υδατικών πόρων και με την επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ. Η συμβολή προκύπτει λόγω της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ των υποδομών ύδρευσης, με στόχο την ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση της Οδηγίας 2000/20/ΕΚ.

Συμπερασματικά, η πράξη βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το σύνολο των παρακάτω κατηγοριών ενεργειών:

 • Με την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων αναμένεται η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων απωλειών σε ποσοστό >70%, όπως αναλύεται και τεκμηριώνεται σχετικά σε επόμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης.
 • Με την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος η ΔΕΥΑΣ θα επιτύχει κάλυψη των υποδομών ύδρευσης σε ποσοστό 100% των κρίσιμων σημείων του συνολικού μήκους του δικτύου και επίλυση των προβλημάτων διαρροών σε ποσοστό 90% επί του συνόλου αυτών.
 • Με την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος η ΔΕΥΑΣ θα επιτύχει αποδεκτά επίπεδα ποιότητας παρεχόμενου νερού, σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (Υ2/2600/2001 όπως ισχύει), καθώς θα είναι σε θέση να παρακολουθεί και να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα του νερού σε κομβικά σημεία.

 

Η μελέτη στοχεύει στη σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου, τον έλεγχο – περιορισμό διαρροών και τη βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού. Σε αυτό το στάδιο και με βάσει τους παραπάνω δείκτες κρίνεται επιτακτική η επέκταση του συστήματος ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών. Η προτεινόμενη πράξη προβλέπει την προμήθεια-εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας και εξοπλισμού μέτρησης της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού καθώς επίσης και την κατασκευή φρεατίων φιλοξενίας υδραυλικού εξοπλισμού, ως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο τύπος των επιλεγμένων σταθμών ελέγχου και του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί παρουσιάζονται στη συνέχεια:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Έντεκα (11) Τοπικών Σταθμών Απομακρυσμένου Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του εξωτερικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών. Μέσω των σταθμών αυτών θα αυξηθούν οι σταθμοί παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το κατασπαταλούμενο νερό. Επίσης μέσω των σταθμών αυτών θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Επτά (7) Σταθμών Εσωτερικού Δικτύου (Σ.Ε.Δ.) για την διαχείριση της πίεσης και την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του εσωτερικού δικτύου της πόλης της Σπάρτης. Μέσω των σταθμών αυτών θα αυξηθούν οι σταθμοί παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου της πόλης της Σπάρτης και θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού.
 • Προμήθεια, Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για τον έλεγχο και το σημειακό εντοπισμό των διαρροών στο δίκτυο αποτελούμενο από διατάξεις προγραμματισμού PLC και Data Logger (2 τμχ), Διάταξη ψηφιακού συσχετισμού (1 τμχ), διάταξη ακουστικού εντοπισμού διαρροών (1 τμχ) και τηλεμετρικών διατάξεων ανίχνευσης διαρροών με επικοινωνιακό εξοπλισμό (30 τμχ)
 • Επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και προσθήκες εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και την ενσωμάτωση σε αυτών και σε ενιαία βάση των σημάτων από τους νέους σταθμούς.

Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και τεχνολογιών όπως αυτές που αναφέρθηκαν προηγούμενα για την αναβάθμιση των υποδομών και την εξασφάλιση της απαιτούμενης επάρκειας και ποιότητας του παρεχόμενου νερού θα επιτρέψει στην Υπηρεσία τη χάραξη μίας ορθολογικής πολιτικής διαχείρισης των υφισταμένων υποδομών του, ενώ θα είναι σε θέση να παρέχει στους Δημότες υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός προμήθειας : 913.200.00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (κωδ. 1012900) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.